nizozemsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

To může být vidět z..., že...
Uit ... blijkt dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Jak je možno vidět z..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zdá se, že údaje naznačují...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Čísla ukazují, že...
De cijfers onthullen dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Z údajů je zřejmé, že...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Výsledky této studie ukazují, že...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...pozitivně koreloval(a) s...
... verhoudt zich positief tot ...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Jak se dalo předpokládat,...
Zoals voorspeld, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Dané statistiky ukazují, že...
De statistieken tonen aan dat ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Podle daných statistických údajů...
Volgens de statistieken ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statisticky řečeno...
Statistisch gezien ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků