německy | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

To může být vidět z..., že...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Jak je možno vidět z..., ...
Wie ... zeigt, ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zdá se, že údaje naznačují...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Čísla ukazují, že...
Die Zahlen legen offen, dass...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Z údajů je zřejmé, že...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Výsledky této studie ukazují, že...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...pozitivně koreloval(a) s...
... korreliert positiv mit... .
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Jak se dalo předpokládat,...
Wie prognostiziert, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Dané statistiky ukazují, že...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Podle daných statistických údajů...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statisticky řečeno...
Rein statistisch gesehen,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků