maďarsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

To může být vidět z..., že...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Jak je možno vidět z..., ...
Amint látható ....
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zdá se, že údaje naznačují...
Az adatok alapján ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Čísla ukazují, že...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Z údajů je zřejmé, že...
Az ábrákon látható, hogy ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Výsledky této studie ukazují, že...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...pozitivně koreloval(a) s...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Jak se dalo předpokládat,...
Ahogy várható volt ....
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Dané statistiky ukazují, že...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Podle daných statistických údajů...
A statisztikák szerint ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statisticky řečeno...
Statisztikai szempontból ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků