francouzsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

To může být vidět z..., že...
On peut voir avec... que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Jak je možno vidět z..., ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zdá se, že údaje naznačují...
Les informations semblent suggérer que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Čísla ukazují, že...
Les chiffres révèlent que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Z údajů je zřejmé, že...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Plusieurs résultats notables furent...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Výsledky této studie ukazují, že...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...pozitivně koreloval(a) s...
Une corrélation fut établie entre...et...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Jak se dalo předpokládat,...
Comme prévu, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Dané statistiky ukazují, že...
Les statistiques montrent que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Podle daných statistických údajů...
Selon les statistiques...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statisticky řečeno...
Statistiquement parlant...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků