finsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

To může být vidět z..., že...
... on nähtävissä, että...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Jak je možno vidět z..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zdá se, že údaje naznačují...
Aineisto viittaa siihen, että...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Čísla ukazují, že...
Luvut osoittavat, että...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Z údajů je zřejmé, že...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Výsledky této studie ukazují, že...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...pozitivně koreloval(a) s...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Jak se dalo předpokládat,...
Kuten ennustettu, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Dané statistiky ukazují, že...
Tilastot näyttävät, että...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Podle daných statistických údajů...
Tilastojen mukaan...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statisticky řečeno...
Tilastollisesti puhuen...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků