čínsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

To může být vidět z..., že...
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Jak je možno vidět z..., ...
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zdá se, že údaje naznačují...
这些数据可以表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Čísla ukazují, že...
数据表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Z údajů je zřejmé, že...
从这些数据可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Některé pozoruhodné výsledky byly...
几个值得注意的结果是...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Výsledky této studie ukazují, že...
目前研究结果表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
...的数字上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
与...有关的数据...上升/下降了
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...pozitivně koreloval(a) s...
...和...呈正相关
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Jak se dalo předpokládat,...
正如所预测的,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
此发现进一步确认X的主张,即...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Dané statistiky ukazují, že...
统计数据显示...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Podle daných statistických údajů...
根据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
通过数据统计,可以看出...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statisticky řečeno...
据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
据统计数据,我们可以推测...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků