turecky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

It can be seen from… that…
...'den görülebileceği üzere ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
As can be seen from…, …
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The data would seem to suggest that…
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The figures reveal that…
Sayılar gösteriyor ki ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
From the figures it is apparent that…
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Several noteworthy results were…
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
The results of the present study demonstrate that…
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The number of… has risen/fallen in correlation to…
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...was positively correlated with…
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
As predicted, …
Tahmin edildiği üzere ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
This finding is consistent with X's contention that…
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
This finding reinforces X's assertion that…
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

The statistics show that…
İstatistikler gösteriyor ki ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
According to the statistics…
İstatistiklere göre ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
When one looks at the statistics, one can see that…
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistically speaking…
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků