španělsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

It can be seen from… that…
A partir de... se puede observar que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
As can be seen from…, …
Como se puede ver en...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The data would seem to suggest that…
Los datos parecen sugerir que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The figures reveal that…
La figuras revelan que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
From the figures it is apparent that…
Con base en las figuras se puede notar que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Several noteworthy results were…
Varios resultados relevantes fueron...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
The results of the present study demonstrate that…
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The number of… has risen/fallen in correlation to…
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...was positively correlated with…
... fue asociado positivamente con...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
As predicted, …
Como se predijo...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
This finding is consistent with X's contention that…
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
This finding reinforces X's assertion that…
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

The statistics show that…
Las estadísticas muestran que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
According to the statistics…
Según las estadísticas,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
When one looks at the statistics, one can see that…
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistically speaking…
Desde el punto de vista estadístico...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků