rusky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

It can be seen from… that…
Это можно предположить, исходя из того, что...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
As can be seen from…, …
Как можно заметить, исходя из..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The data would seem to suggest that…
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The figures reveal that…
Цифровые данные обнаруживают, что...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
From the figures it is apparent that…
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Several noteworthy results were…
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
The results of the present study demonstrate that…
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...was positively correlated with…
... хорошо сочеталось с ...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
As predicted, …
Как мы и предполагали...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
This finding is consistent with X's contention that…
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
This finding reinforces X's assertion that…
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

The statistics show that…
Статистика показывает, что...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
According to the statistics…
Согласно статистике...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
When one looks at the statistics, one can see that…
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistically speaking…
Статистиически...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků