rumunsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

It can be seen from… that…
Din faptul că...reiese...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
As can be seen from…, …
După cum putem observa din...,....
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The data would seem to suggest that…
Datele par să sugereze faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The figures reveal that…
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
From the figures it is apparent that…
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Several noteworthy results were…
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
The results of the present study demonstrate that…
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...was positively correlated with…
...a fost corelat pozitiv cu...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
As predicted, …
După cum am anticipat,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
This finding is consistent with X's contention that…
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
This finding reinforces X's assertion that…
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

The statistics show that…
Statisticile demonstrează faptul că...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
According to the statistics…
Conform statisticilor...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
When one looks at the statistics, one can see that…
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistically speaking…
Din punct de vedere statistic...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků