polsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

It can be seen from… that…
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
As can be seen from…, …
Jak można zauważyć na... , ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The data would seem to suggest that…
Dane te zdają się sugerować, że...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The figures reveal that…
Dane wykazują, że...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
From the figures it is apparent that…
Z danych wynika, że...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Several noteworthy results were…
Kilka godnych uwagi wyników...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
The results of the present study demonstrate that…
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...was positively correlated with…
...był dodatnio skorelowany z...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
As predicted, …
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
This finding is consistent with X's contention that…
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
This finding reinforces X's assertion that…
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

The statistics show that…
Statystyki pokazują, że...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
According to the statistics…
Według statystyk...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
When one looks at the statistics, one can see that…
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistically speaking…
Statystycznie rzecz biorąc...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků