nizozemsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

It can be seen from… that…
Uit ... blijkt dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
As can be seen from…, …
Zoals ... aantoont, ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The data would seem to suggest that…
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The figures reveal that…
De cijfers onthullen dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
From the figures it is apparent that…
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Several noteworthy results were…
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
The results of the present study demonstrate that…
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...was positively correlated with…
... verhoudt zich positief tot ...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
As predicted, …
Zoals voorspeld, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
This finding is consistent with X's contention that…
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
This finding reinforces X's assertion that…
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

The statistics show that…
De statistieken tonen aan dat ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
According to the statistics…
Volgens de statistieken ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
When one looks at the statistics, one can see that…
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistically speaking…
Statistisch gezien ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků