německy | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

It can be seen from… that…
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
As can be seen from…, …
Wie ... zeigt, ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The data would seem to suggest that…
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The figures reveal that…
Die Zahlen legen offen, dass...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
From the figures it is apparent that…
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Several noteworthy results were…
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
The results of the present study demonstrate that…
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...was positively correlated with…
... korreliert positiv mit... .
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
As predicted, …
Wie prognostiziert, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
This finding is consistent with X's contention that…
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
This finding reinforces X's assertion that…
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

The statistics show that…
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
According to the statistics…
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
When one looks at the statistics, one can see that…
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistically speaking…
Rein statistisch gesehen,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků