maďarsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

It can be seen from… that…
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
As can be seen from…, …
Amint látható ....
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The data would seem to suggest that…
Az adatok alapján ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The figures reveal that…
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
From the figures it is apparent that…
Az ábrákon látható, hogy ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Several noteworthy results were…
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
The results of the present study demonstrate that…
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The number of… has risen/fallen in correlation to…
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...was positively correlated with…
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
As predicted, …
Ahogy várható volt ....
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
This finding is consistent with X's contention that…
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
This finding reinforces X's assertion that…
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

The statistics show that…
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
According to the statistics…
A statisztikák szerint ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
When one looks at the statistics, one can see that…
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistically speaking…
Statisztikai szempontból ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků