esperantsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

It can be seen from… that…
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
As can be seen from…, …
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The data would seem to suggest that…
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The figures reveal that…
La ciferoj malkaŝas, ke...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
From the figures it is apparent that…
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Several noteworthy results were…
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
The results of the present study demonstrate that…
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The number of… has risen/fallen in correlation to…
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...was positively correlated with…
...estis pozitive korelaciita kun...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
As predicted, …
Kiel antaŭdiris,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
This finding is consistent with X's contention that…
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
This finding reinforces X's assertion that…
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

The statistics show that…
La statistikoj montras, ke...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
According to the statistics…
Laŭ la statistiko...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
When one looks at the statistics, one can see that…
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistically speaking…
Statistike parolante...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků