čínsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

It can be seen from… that…
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
As can be seen from…, …
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The data would seem to suggest that…
这些数据可以表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The figures reveal that…
数据表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
From the figures it is apparent that…
从这些数据可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Several noteworthy results were…
几个值得注意的结果是...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
The results of the present study demonstrate that…
目前研究结果表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
...的数字上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The number of… has risen/fallen in correlation to…
与...有关的数据...上升/下降了
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...was positively correlated with…
...和...呈正相关
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
As predicted, …
正如所预测的,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
This finding is consistent with X's contention that…
这一发现和X的论点是一致的,即...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
This finding reinforces X's assertion that…
此发现进一步确认X的主张,即...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
与X的发现一致,...和...呈正相关
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

The statistics show that…
统计数据显示...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
According to the statistics…
根据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
When one looks at the statistics, one can see that…
通过数据统计,可以看出...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistically speaking…
据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
据统计数据,我们可以推测...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků