thajsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Používá se při popisu vývoje grafu
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Používá se při popisu vývoje grafu
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Používá se, když se graf stabilizuje
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Používá se při popisu obrázku
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Hình... minh họa...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Používá se pro text pod diagramem
Hình... thể hiện...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Používá se pro text pod diagramem
Biểu đồ... cho thấy...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Používá se pro text pod diagramem
Biểu đồ... mô tả...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Používá se pro text pod diagramem