hindsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Používá se při popisu vývoje grafu
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Používá se při popisu vývoje grafu
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Používá se, když se graf stabilizuje
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Používá se při popisu obrázku
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Hình... minh họa...
आकार... ...का वर्णन करता है.
Používá se pro text pod diagramem
Hình... thể hiện...
यह आकार ...दिखाता है.
Používá se pro text pod diagramem
Biểu đồ... cho thấy...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Používá se pro text pod diagramem
Biểu đồ... mô tả...
यह आकार ...दिखाता है.
Používá se pro text pod diagramem