čínsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Používá se při popisu vývoje grafu
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Používá se při popisu vývoje grafu
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
图表显示在...水平下保持稳定
Používá se, když se graf stabilizuje
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
图片中包含...
Používá se při popisu obrázku
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
图表表明...,因此得出...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
图表的变化表明...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
因此,该图表可以用来预测...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Hình... minh họa...
数字...代表...
Používá se pro text pod diagramem
Hình... thể hiện...
数字...表示...
Používá se pro text pod diagramem
Biểu đồ... cho thấy...
示图...表示...
Používá se pro text pod diagramem
Biểu đồ... mô tả...
示图...描绘...
Používá se pro text pod diagramem