korejsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Používá se při popisu vývoje grafu
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Používá se při popisu vývoje grafu
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Používá se, když se graf stabilizuje
Resmin içinde ... de dahil durumda.
이 그림 속에는 ...
Používá se při popisu obrázku
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
...를 나타내는 표
Používá se pro text pod diagramem
... figürü ...'i gösteriyor.
...을 보여주는 표
Používá se pro text pod diagramem
... diyagramı ...'ı inceliyor.
...을 관찰한 표
Používá se pro text pod diagramem
... diyagramı ...'ı resmediyor.
...을 보여주는 표
Používá se pro text pod diagramem