francouzsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Používá se při popisu vývoje grafu
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Používá se při popisu vývoje grafu
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Používá se, když se graf stabilizuje
Bilden visar ...
L'image contient...
Používá se při popisu obrázku
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Formen på diagrammet visar på att ...
La forme du graphique démontre que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figur ... respresenterar ...
Figure...représentant...
Používá se pro text pod diagramem
Figur ... visar ...
Figure...montrant...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... undersöker ...
Diagramme...examinant...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... skildrar ...
Diagramme...indiquant...
Používá se pro text pod diagramem