polsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Používá se při popisu vývoje grafu
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Používá se při popisu vývoje grafu
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Používá se, když se graf stabilizuje
Dentro de la figura se encuentra...
Rysunek zawiera...
Používá se při popisu obrázku
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
La forma del gráfico demuestra que...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Así, con el gráfico podemos predecir...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

La figura... representa...
Rysunek... przedstawia...
Používá se pro text pod diagramem
La figura... muestra...
Rysunek... pokazuje...
Používá se pro text pod diagramem
El diagrama... analiza...
Diagram...bada...
Používá se pro text pod diagramem
El diagrama... representa...
Diagram... zobrazowuje...
Používá se pro text pod diagramem