česky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Používá se při popisu vývoje grafu
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Používá se při popisu vývoje grafu
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Používá se, když se graf stabilizuje
Dentro de la figura se encuentra...
V obrázku je obsažen(a)...
Používá se při popisu obrázku
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
La forma del gráfico demuestra que...
Tvar grafu ukazuje, že...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Así, con el gráfico podemos predecir...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

La figura... representa...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Používá se pro text pod diagramem
La figura... muestra...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Používá se pro text pod diagramem
El diagrama... analiza...
Diagram... zkoumá...
Používá se pro text pod diagramem
El diagrama... representa...
Diagram... znázorňuje
Používá se pro text pod diagramem