vietnamsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Používá se při popisu vývoje grafu
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Používá se při popisu vývoje grafu
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Používá se, když se graf stabilizuje
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Používá se při popisu obrázku
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Hình... minh họa...
Používá se pro text pod diagramem
Το σχήμα... δείχνει...
Hình... thể hiện...
Používá se pro text pod diagramem
Το διάγραμμα... διερευνά...
Biểu đồ... cho thấy...
Používá se pro text pod diagramem
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Biểu đồ... mô tả...
Používá se pro text pod diagramem