polsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Používá se při popisu vývoje grafu
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Používá se při popisu vývoje grafu
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Používá se, když se graf stabilizuje
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Rysunek zawiera...
Používá se při popisu obrázku
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Rysunek... przedstawia...
Používá se pro text pod diagramem
Το σχήμα... δείχνει...
Rysunek... pokazuje...
Používá se pro text pod diagramem
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagram...bada...
Používá se pro text pod diagramem
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagram... zobrazowuje...
Používá se pro text pod diagramem