německy | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Používá se při popisu vývoje grafu
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Používá se při popisu vývoje grafu
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Používá se, když se graf stabilizuje
De afbeelding bevat ...
Im Bild ist ... enthalten...
Používá se při popisu obrázku
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
Abbildung ... stellt ... dar.
Používá se pro text pod diagramem
Afbeelding ... toont ...
Abbildung ... zeigt ...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... onderzoekt ...
Diagramm ... untersucht...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... beschrijft ...
Diagramm ... beschreibt...
Používá se pro text pod diagramem