finsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Používá se při popisu vývoje grafu
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Používá se při popisu vývoje grafu
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Používá se, když se graf stabilizuje
De afbeelding bevat ...
Tässä kuvassa näkyy...
Používá se při popisu obrázku
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
Kaavio ... edustaa...
Používá se pro text pod diagramem
Afbeelding ... toont ...
Kuva ... näyttää...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... onderzoekt ...
Kaavio ... tarkastelee...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... beschrijft ...
Kaavio ... esittää...
Používá se pro text pod diagramem