česky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Používá se při popisu vývoje grafu
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Používá se při popisu vývoje grafu
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Používá se, když se graf stabilizuje
Im Bild ist ... enthalten...
V obrázku je obsažen(a)...
Používá se při popisu obrázku
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Tvar grafu ukazuje, že...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Abbildung ... stellt ... dar.
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Používá se pro text pod diagramem
Abbildung ... zeigt ...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Používá se pro text pod diagramem
Diagramm ... untersucht...
Diagram... zkoumá...
Používá se pro text pod diagramem
Diagramm ... beschreibt...
Diagram... znázorňuje
Používá se pro text pod diagramem