švédsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Používá se při popisu vývoje grafu
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Používá se při popisu vývoje grafu
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Používá se, když se graf stabilizuje
이 그림 속에는 ...
Bilden visar ...
Používá se při popisu obrázku
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Formen på diagrammet visar på att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

...를 나타내는 표
Figur ... respresenterar ...
Používá se pro text pod diagramem
...을 보여주는 표
Figur ... visar ...
Používá se pro text pod diagramem
...을 관찰한 표
Diagram ... undersöker ...
Používá se pro text pod diagramem
...을 보여주는 표
Diagram ... skildrar ...
Používá se pro text pod diagramem