vietnamsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Používá se při popisu vývoje grafu
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Používá se při popisu vývoje grafu
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Používá se, když se graf stabilizuje
इस चित्र में दिखाई देता है...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Používá se při popisu obrázku
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

आकार... ...का वर्णन करता है.
Hình... minh họa...
Používá se pro text pod diagramem
यह आकार ...दिखाता है.
Hình... thể hiện...
Používá se pro text pod diagramem
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Biểu đồ... cho thấy...
Používá se pro text pod diagramem
यह आकार ...दिखाता है.
Biểu đồ... mô tả...
Používá se pro text pod diagramem