švédsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Používá se při popisu vývoje grafu
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Používá se při popisu vývoje grafu
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Používá se, když se graf stabilizuje
Tässä kuvassa näkyy...
Bilden visar ...
Používá se při popisu obrázku
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Formen på diagrammet visar på att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Kaavio ... edustaa...
Figur ... respresenterar ...
Používá se pro text pod diagramem
Kuva ... näyttää...
Figur ... visar ...
Používá se pro text pod diagramem
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram ... undersöker ...
Používá se pro text pod diagramem
Kaavio ... esittää...
Diagram ... skildrar ...
Používá se pro text pod diagramem