španělsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Používá se při popisu vývoje grafu
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Používá se při popisu vývoje grafu
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Používá se, když se graf stabilizuje
V obrázku je obsažen(a)...
Dentro de la figura se encuentra...
Používá se při popisu obrázku
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tvar grafu ukazuje, že...
La forma del gráfico demuestra que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
La figura... representa...
Používá se pro text pod diagramem
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
La figura... muestra...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... zkoumá...
El diagrama... analiza...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... znázorňuje
El diagrama... representa...
Používá se pro text pod diagramem