nizozemsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Používá se při popisu vývoje grafu
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Používá se při popisu vývoje grafu
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Používá se, když se graf stabilizuje
V obrázku je obsažen(a)...
De afbeelding bevat ...
Používá se při popisu obrázku
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tvar grafu ukazuje, že...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Používá se pro text pod diagramem
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Afbeelding ... toont ...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... zkoumá...
Diagram ... onderzoekt ...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... znázorňuje
Diagram ... beschrijft ...
Používá se pro text pod diagramem