německy | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Používá se při popisu vývoje grafu
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Používá se při popisu vývoje grafu
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Používá se, když se graf stabilizuje
V obrázku je obsažen(a)...
Im Bild ist ... enthalten...
Používá se při popisu obrázku
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tvar grafu ukazuje, že...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Abbildung ... stellt ... dar.
Používá se pro text pod diagramem
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Abbildung ... zeigt ...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... zkoumá...
Diagramm ... untersucht...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... znázorňuje
Diagramm ... beschreibt...
Používá se pro text pod diagramem