italsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Používá se při popisu vývoje grafu
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Používá se při popisu vývoje grafu
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Používá se, když se graf stabilizuje
V obrázku je obsažen(a)...
L'immagine mostra...
Používá se při popisu obrázku
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tvar grafu ukazuje, že...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
L'immagine... rappresenta...
Používá se pro text pod diagramem
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
L'immagine... mostra...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... zkoumá...
Il diagramma... spiega...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... znázorňuje
Il diagramma...rappresenta...
Používá se pro text pod diagramem