francouzsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Používá se při popisu vývoje grafu
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Používá se při popisu vývoje grafu
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Používá se, když se graf stabilizuje
V obrázku je obsažen(a)...
L'image contient...
Používá se při popisu obrázku
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tvar grafu ukazuje, že...
La forme du graphique démontre que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figure...représentant...
Používá se pro text pod diagramem
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figure...montrant...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... zkoumá...
Diagramme...examinant...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... znázorňuje
Diagramme...indiquant...
Používá se pro text pod diagramem