finsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Používá se při popisu vývoje grafu
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Používá se při popisu vývoje grafu
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Používá se, když se graf stabilizuje
V obrázku je obsažen(a)...
Tässä kuvassa näkyy...
Používá se při popisu obrázku
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tvar grafu ukazuje, že...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Kaavio ... edustaa...
Používá se pro text pod diagramem
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Kuva ... näyttää...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... zkoumá...
Kaavio ... tarkastelee...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... znázorňuje
Kaavio ... esittää...
Používá se pro text pod diagramem