anglicky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Používá se při popisu vývoje grafu
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Používá se při popisu vývoje grafu
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
The graphs show a plateau at the level of…
Používá se, když se graf stabilizuje
V obrázku je obsažen(a)...
Within the picture is contained…
Používá se při popisu obrázku
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
This diagram represents…and therefore shows that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tvar grafu ukazuje, že...
The shape of the graph demonstrates that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
The graph can thus be used to predict…
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figure…representing…
Používá se pro text pod diagramem
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figure…showing…
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... zkoumá...
Diagram…examining…
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... znázorňuje
Diagram…depicting…
Používá se pro text pod diagramem