švédsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Používá se při popisu vývoje grafu
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Používá se při popisu vývoje grafu
The graphs show a plateau at the level of…
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Používá se, když se graf stabilizuje
Within the picture is contained…
Bilden visar ...
Používá se při popisu obrázku
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

This diagram represents…and therefore shows that…
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
The shape of the graph demonstrates that…
Formen på diagrammet visar på att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
The graph can thus be used to predict…
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figure…representing…
Figur ... respresenterar ...
Používá se pro text pod diagramem
Figure…showing…
Figur ... visar ...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram…examining…
Diagram ... undersöker ...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram…depicting…
Diagram ... skildrar ...
Používá se pro text pod diagramem