finsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Používá se při popisu vývoje grafu
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Používá se při popisu vývoje grafu
The graphs show a plateau at the level of…
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Používá se, když se graf stabilizuje
Within the picture is contained…
Tässä kuvassa näkyy...
Používá se při popisu obrázku
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

This diagram represents…and therefore shows that…
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
The shape of the graph demonstrates that…
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
The graph can thus be used to predict…
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figure…representing…
Kaavio ... edustaa...
Používá se pro text pod diagramem
Figure…showing…
Kuva ... näyttää...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram…examining…
Kaavio ... tarkastelee...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram…depicting…
Kaavio ... esittää...
Používá se pro text pod diagramem