dánsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Používá se při popisu vývoje grafu
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Používá se při popisu vývoje grafu
The graphs show a plateau at the level of…
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Používá se, když se graf stabilizuje
Within the picture is contained…
Billedet indeholder...
Používá se při popisu obrázku
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

This diagram represents…and therefore shows that…
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
The shape of the graph demonstrates that…
Grafens facon demonstrerer at...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
The graph can thus be used to predict…
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figure…representing…
Figur... repræsenterer...
Používá se pro text pod diagramem
Figure…showing…
Figur... viser...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram…examining…
Diagram... undersøger...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram…depicting…
Diagram... skildrer...
Používá se pro text pod diagramem