čínsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Používá se při popisu vývoje grafu
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Používá se při popisu vývoje grafu
The graphs show a plateau at the level of…
图表显示在...水平下保持稳定
Používá se, když se graf stabilizuje
Within the picture is contained…
图片中包含...
Používá se při popisu obrázku
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
该图表显示,...至...期间,...比...多
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

This diagram represents…and therefore shows that…
图表表明...,因此得出...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
The shape of the graph demonstrates that…
图表的变化表明...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
图中有明确的分布模式,这意味着...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
The graph can thus be used to predict…
因此,该图表可以用来预测...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figure…representing…
数字...代表...
Používá se pro text pod diagramem
Figure…showing…
数字...表示...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram…examining…
示图...表示...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram…depicting…
示图...描绘...
Používá se pro text pod diagramem