česky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Používá se při popisu vývoje grafu
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Používá se při popisu vývoje grafu
The graphs show a plateau at the level of…
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Používá se, když se graf stabilizuje
Within the picture is contained…
V obrázku je obsažen(a)...
Používá se při popisu obrázku
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

This diagram represents…and therefore shows that…
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
The shape of the graph demonstrates that…
Tvar grafu ukazuje, že...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
The graph can thus be used to predict…
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figure…representing…
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Používá se pro text pod diagramem
Figure…showing…
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram…examining…
Diagram... zkoumá...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram…depicting…
Diagram... znázorňuje
Používá se pro text pod diagramem