Jak napsat životopis v anglickém jazyce

česko-anglický překlad pro "pořadí"

 

pořadí, anglicky, překlad

Výsledky: 1-25 z 84

pořadí {podstatné jméno}

pořadí {stř} (také: druh, nařízení, objednávka, pořádek)

order {podstatné jméno}

Pořadí miniaplikací ale můžete změnit a přesunout je na libovolné místo na ploše.

But you can change the order of gadgets and move them anywhere on the desktop.

Zapnutí náhodného pořadí nebo opakování nezmění pořadí zobrazené v podokně seznamu.

Turning on shuffle or repeat does not change the display order in the List pane.

Mají-li se obrázky přehrávat v náhodném pořadí, vyberte volbu Náhodné obrázky.

To have the pictures appear in a random order, select the Shuffle pictures check box.

Pokud zaškrtnete políčko Náhodně, budou se obrázky zobrazovat v náhodném pořadí.

Select the Shuffle check box to have the pictures appear in a random order.

Ve většině případů se skladby přehrávají v abecedním pořadí podle názvu souboru.

In most cases, the songs will play back in alphanumeric order by file name.

pořadí {stř} (také: index, inventář, katalog, mez)

list {podstatné jméno}

Zapnutí náhodného pořadí nebo opakování nezmění pořadí zobrazené v podokně seznamu.

Turning on shuffle or repeat does not change the display order in the List pane.

Na seznamu zde mám přibližně 30 osob v pořadí, ve kterém jste použili své modré karty.

I have about 30 people on the list, in the order you took your blue cards.

Vyjímáním a vkládáním uspořádejte seznam domovských stránek, aby měl požadované pořadí.

Organize the home page list in the order you prefer by cutting and pasting.

Chcete-li změnit pořadí připnuté položky, přetáhněte ikonu programu na jiné místo v seznamu.

To change the order of a pinned item, drag the program icon to a new position in the list.

Je mi to velice líto, ale jména byla čtena podle pořadí na seznamu.

I am very sorry, but the names were taken in the order on the list.

pořadí {stř} (také: následek, sekvence, sled, souslednost)

sequence {podstatné jméno}

Znak ESCAPE + stanoví pořadí klíčů pro použití k přepínání z relace do režimu příkazů.

ESCAPE + Charactersets the key sequence to use for switching from session to command mode.

Když se chcete přihlásit, je třeba opakovat ta samá tři gesta na obrázku ve stejném pořadí.

To sign in, you'll need to repeat the same three gestures on your picture in the same sequence.

Ve slovech "simplicity" (jednoduchost) a "complexity" (složitost), se "M-I-T" vyskytuje ve stejném pořadí.

In the words "simplicity" and "complexity," M, I, T occur in perfect sequence.

Seděli jsme tam a myslím, že jenom spletli pořadí, protože jsme pak s tím malým klukem mluvili a ptali se: „Seš s tím spokojen?“

We were sitting there and I think they just went out of sequence, because we talked to the little boy afterward and we said, "You OK with that?"

pořadí {stř} (také: hodnost, kategorie, postavení, rejstříky)

rank {podstatné jméno}

Přikládám velký význam slovu "priorita", to totiž znamená dát věci do správního pořadí.

I attach very great importance to the word 'priority', as that means putting things in rank order.

Energetická účinnost je v tomto pořadí priroit na prvním místě.

Energy efficiency is top of this rank order.

Pokud jde o evropskou nákladní dopravu, je pravděpodobně správné uvést, že musíme nicméně rozčlenit tyto tři priority jinak než podle abecedního pořadí.

When it comes to freight transport in Europe it is probably right to say that we must rank these three priorities differently, according to reverse alphabetical order, no less.

pořadí {stř} (také: následnictví, nástupnictví, posloupnost, postup)

succession {podstatné jméno}

Projednávaný návrh je v pořadí druhý, jehož cílem je povolit uvádění drůbežího masa pro lidskou spotřebu na trh i poté, kdy bylo antimikrobiálně ošetřeno.

The motion under discussion is the second in succession which intends to authorise the marketing of poultrymeat for human consumption where it has received anti-microbe treatment.
Postrádáš zde určité překlady? Dej nám vědět, anebo vložte svůj vlastní překlad níže.
 

Podobné překlady

Podobné překlady pro "pořadí" anglicky

 

Příklady použití

Příklady použití pro "pořadí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Pořadí tlačítek na hlavním panelu snadno změníte – stačí kliknout a přetáhnout je.

It's easy to rearrange your lineup of taskbar buttons—just click and drag them.

Zprávy zobrazíte v abecedním pořadí podle odesílatele klepnutím na tlačítko Od.

To see messages organized alphabetically by who sent them, you click the From button.

Pořadí ikon aplikací můžete změnit kliknutím na ikony v sekci „Apps“ a jejich přetažením.

You can reorder the app icons by clicking and dragging the icons in the "Apps" section.

V pořadí první referendum o evropské ústavě v rámci členských států se koná ve Španělsku.

Spain holds a referendum on the European Constitution and is the first Member State to do so.

Rovněž uživateli poradí, na jaké další související zdroje informací nebo poradenství se obrátit.

It also refers users to additional relevant sources of information or advice.

zpravodajka. - Pane předsedající, ráda podpořím změnu pořadí navrženou skupinou PSE.

rapporteur. - Mr President, I am happy to support the reversal that is proposed by the PSE Group.

Nyní máte možnost změnit jejich uspořádání do požadovaného pořadí kliknutím a přetažením.

Тепер ви можете перегрупувати їх у бажаній послідовності, клацнувши та перетягнувши кожну кнопку.

Druhá otázka je, zda při stahování záleží na pořadí aplikací?

The second question is, does the sequencing of the download matter?

V ostatních případech byl zpravidla správnou odpovědí v pořadí druhý nebo třetí tip počítače.

In the rest of the cases, typically the second best guess or third best guess was the right answer.

Řekli jsme si: super, hoďme Holly do hromady úkolů a koukejme, jak si s nimi poradí.

We said, all right, let's, you know, throw so problems at Holly, see if she messes these things up.

Pravým tlačítkem myši klikněte na položku, jejíž pořadí chcete změnit, a potom na příkaz Vlastnosti.

Right-click the item you want to reorder, and then click Properties.

Bude-li pořadí hlasování změněno, pozměňovací návrh 46 bude přijat, pokud získá kvalifikovanou většinu.

If the vote is reversed, Amendment 46 is adopted if it obtains the qualified majority.

Co když se vám pořadí tlačítek na hlavním panelu nelíbí?

Припустімо, вас не влаштовує порядок розташування кнопок на панелі завдань.

Pane předsedo, moje kancelář uvědomila kancelář předsedy, že pořadí pro otázku pana Crowleyho zaujmu já.

Mr President, my office did advise the President's office that I would be taking Mr Crowley's question.

Disky DVD není možné přehrávat v náhodném pořadí nebo opakovaně.

Note that it is not possible to shuffle or repeat DVDs.

Doufáme, že si s tímto dostatečně poradí členské státy.

We hope that Member States will deal with this issue adequately.

Příjemci však obdrželi pouze 2,4krát méně (2 miliony EUR a 4,9 milionu EUR v uvedeném pořadí).

The beneficiaries, however, only received 2.4 times less (EUR 2 million and EUR 4.9 million respectively).

Před rokem se prohlašovalo: "Ať si Řekové poradí sami.

A year ago people said 'The Greeks should deal with it themselves.

Další věc – umožní nám to přehodnotit pořadí osnovy.

Another thing it allows us to do is reorder the curriculum.

Náhodné pořadí a opakování můžete zapnout najednou.

You can also turn on both shuffle and repeat at the same time.
 

Navrhni nový česko-anglický překlad

Znáš slovo, které by v česko-anglickém slovníku nemělo chybět? Orientuješ se například v anglickém slangu? Přidej nový překlad z češtiny do angličtiny!

českyčesky

Nejnovější návrhy slov od uživatelů: opravář vagónů, rozpětí křádel, epicentr, rukopis, těžko loupatelné ovoce

Podobná slova

Více v česko-anglickém slovníku.