česko-anglicko překlad pro "cín"


Nechceš hledat čin

CS cín anglicko překlad

cín {m}
EN

CS cín
play_circle_outline
{mužský rod }

cín
play_circle_outline
pewter {podstatné jméno}
cín (také: dóza, konzerva, plech, plechovka)
play_circle_outline
tin {podstatné jméno}
Ropa, zlato, diamanty, měď, kobalt, koltan, zinek, cín a tak dále zde sehrávají velice významnou úlohu.
Crude oil, gold, diamonds, copper, cobalt, coltan, zinc, tin and so on play a very important role here.

Příklady použití pro "cín" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechZejména se snaží učinit z jakékoliv opozice vůči přistěhovalectví trestný čin.
In particular, they seek to make any opposition to immigration a criminal offence.
CzechPodle íránského trestního zákoníku čin známý jako lavat podléhá trestu smrti.
Under the Iranian criminal code the act known as lavat is punishable by death.
CzechJak lze považovat za platný důvod podezření z úmyslu spáchat teroristický čin?
How can the suspicion of the will to commit a terrorist act be deemed valid?
CzechEvropský parlament tento kriminální čin odsuzuje tím nejvíce možným způsobem.
The European Parliament denounces this criminal act in the strongest possible terms.
CzechV každém případě, proč se jedná o trestný čin, pokud někdo hovoří v rodném jazyce?
In any case, why is it a punishable offence for someone to speak in their mother tongue?
CzechUmožňují, aby byl pachatel identifikován bez ohledu na to, kde byl trestný čin spáchán.
They enable an offender to be identified regardless of where the crime was committed.
CzechObtěžování dětí pro sexuální účely by mělo být považováno za trestný čin.
The solicitation of children for sexual purposes should be seen as a crime.
CzechObrana lidských práv je nyní považována za čin proti národní bezpečnosti.
Defending human rights is now considered an act against national security.
CzechStejně tak i žena, která byla znásilněna, nebude mít možnost trestný čin nahlásit.
In the same way, a woman who has been raped cannot report the crime.
CzechNení to nezákonný čin, ale vystavuje riziku evropský průmysl biopaliv.
This is not an illegal act, but puts the European biofuel industry at risk.
CzechLaskavý čin, který mezi ostatními vyzvedla: někdo mi dokonce přinesl pár bot.
The act of kindness she noted above all others: someone had even gotten her a pair of shoes.
CzechVyžaduje, aby všichni vnímali volbu jako soukromý a sebedefinující čin.
It requires that everyone treat choice as a private and self-defining act.
CzechI přesto, že porušili nigerské zákony, jejich čin neodůvodňuje tak dlouhé uvěznění.
Even though they did break Niger laws, their actions do not warrant such a long imprisonment.
CzechZde nemáme žádný trestný čin a máme trest, který jsme v Británii zrušili před mnoha lety.
Here we have no crime and we have a penalty which we in Britain abolished many years ago.
CzechMůže se jednat o případ, kdy teroristický čin může způsobit velký zmatek.
It may be the case that a terrorist act causes a great deal of chaos.
CzechPodněcování k rasové nesnášenlivosti je trestný čin ve všech členských státech EU.
Incitement to racial hatred is a crime in all EU Member States.
CzechVypovězení neodůvodňuje automaticky předchozí odsouzení za trestný čin.
Previous criminal convictions do not automatically justify expulsion.
CzechKdyž jsme začali pátrat hlouběji, objevili jsme, že je to trestný čin.
Now, when we started working deeper and digging deeper, we found that it's an illegal act.
CzechAni držení a prodej tohoto dřeva nejsou přímo považovány za trestný čin.
Even the possession and sale of this timber are not recognised directly as criminal offences.
CzechSlovo "solidarita" se ve Smlouvě objevuje 23krát: převeďme slovo v čin.
The word 'solidarity' appears 23 times in the Treaty: let us translate the word into action.