anglicko-polsko překlad pro "evidence"

EN evidence polský překlad

evidence {podstatné jméno}
evidence {pouze v j. č.}
PL
to evidence {tranz. sl.}

EN evidence
play_circle_outline
{podstatné jméno}

evidence (také: argument, pledge, proof, testament)
This is evidence of efficiency, better economy and Community preference.
To dowód skuteczności, lepszej gospodarki i preferencji Wspólnoty.
This is evidence of a dynamic approach to the recent problem concerning Mattel.
Jest do dowód na dynamiczne podejście do ostatnich problemów dotyczących afery Mattel.
So there are vulnerable ecosystems - as shown by scientific evidence - at that depth.
Tak więc istnieją delikatne ekosystemy - jak pokazuje to dowód naukowy - na tej głębokości.
evidence (také: record)
evidence (také: attestation, certificate, testament, testimony)
Their evidence is vitally important, because soon they will all have gone.
Ich świadectwo ma istotne znaczenie, gdyż już niedługo wszyscy ci ludzie odejdą.
the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications;
wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
In terms of their brutality and horror, these images are nothing other than documentary evidence of torture.
Te brutalne i makabryczne obrazy nie są niczym innym jak dokumentalnym świadectwem tortur.

Synonyma (anglicky) pro "evidence":

evidence

Příklady použití pro "evidence" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThere was no evidence of accumulation of testosterone over 52 weeks of treatment.
Nie wykazano oznak kumulacji testosteronu podczas leczenia trwającego 52 tygodnie.
EnglishThere is no evidence of Betaferon having an effect on the duration of relapses.
Nie dowiedziono natomiast wpływu produktu Betaferon na czas trwania rzutów choroby.
EnglishRepeated dosing with phenylacetate showed evidence of an induction of clearance.
Podawanie wielokrotnych dawek fenylooctanu prowadziło do indukcji klirensu.
EnglishChildren and adolescents should be monitored every 3 months for evidence no
Dzieci i młodzież należy badać co 3 miesiące w celu wykrycia zaburzeń czynności
EnglishWe are not fulfilling our responsibilities if we do not follow the scientific evidence.
Nie realizujemy naszych obowiązków, jeżeli nie kierujemy się dowodami naukowymi.
EnglishThere is no evidence to suggest that any additional precautions are needed.
Brak jest danych odnośnie dodatkowych ostrzeżeń wymaganych w tej grupie pacjentów.
EnglishThere was also no evidence of abuse of the system during the clinical trials.
Nie ma też doniesień na temat nadużywania systemu podczas badań klinicznych.
EnglishWe can only grow biofuels where there is evidence of possible overproduction.
Możemy uprawiać biopaliwa tylko tam, gdzie są oznaki możliwej nadprodukcji.
EnglishOr, if it was based on evidence, I think we should have been given that evidence.
Jeżeli jednak oparto się na dowodach, sądzę, że powinniśmy z tymi dowodami się zapoznać.
EnglishIf there is evidence of tumour growth, treatment with Valtropin should be discontinued.
Leczenie lekiem Valtropin należy przerwać, jeśli wystąpią objawy wzrostu guza.
EnglishFor example, if we are to have extra staff resources, on what evidence is this based?
Na przykład, jeśli mamy dysponować dodatkowymi zasobami kadrowymi, z czego to wynika?
EnglishAll the evidence suggests that demand for high-speed transport outstrips supply.
Wszelkie dane wskazują, że popyt na szybki transport przewyższa podaż.
EnglishNutropinAq therapy should be discontinued if evidence of tumour growth develops.
Stosowanie preparatu NutropinAq należy przerwać, jeżeli wystąpią objawy rozwoju nowotworu.
EnglishSomatropin must not be used when there is any evidence of tumour activity and anti-tumour
rozpoczęciem leczenia somatropiną należy zakończyć leczenie przeciwnowotworowe.
EnglishChildren and adolescents should be monitored every 3 months for evidence
Dzieci i młodzież należy badać co 3 miesiące w celu wykrycia zaburzeń czynności be
EnglishThe evidence is that, today, Europe is a net importer of agricultural raw materials.
Oczywiste jest, że dzisiaj Europa jest importerem netto surowców rolnych.
EnglishThe length of the report is evidence of the huge number of issues there were to deal with.
Długość sprawozdania świadczy o ogromnej ilości kwestii wymagających rozpatrzenia.
EnglishHowever, I can see no evidence of the firm, practical approach needed.
Nie widzę jednak żadnych oznak koniecznego tutaj twardego, praktycznego podejścia.
EnglishSo the higher up the image, the more evidence there is for each supplement.
Im wyżej na obrazku, tym wyższa zawartość danego składnika w suplemencie.
EnglishHe was ultimately exonerated, at the age of 78, through DNA evidence.
W końcu został uniewinniony w wieku 78 lat, dzięki dowodowi w postaci analizy DNA.