Produktivní zahálka:

Zahrej si Pexeso!

anglicko-polský překlad pro "evidence"

 

evidence, polsky, překlad

Výsledky: 1-32 z 621

evidence {podstatné jméno}

evidence {pouze v j. č.} (také: proof)

dowody {ž mn. č.}

'Evidence' of non-respect will be much harder to prove than 'reason to believe'.

"Dowody” nieprzestrzegania będzie dużo trudniej potwierdzić niż "powody, by sądzić”.

I think, were he able to look at the evidence we have today, he would understand it.

Myślę, że gdyby mógł zobaczyć dowody, które mamy dzisiaj, to by to zrozumiał.

There is evidence that there have been accidents and people have been hurt.

Istnieją dowody na to, że miały miejsce wypadki i ludzie odnieśli obrażenia.

There is limited evidence of the clinical efficacy of tigecycline against enterococci.

Istnieją ograniczone dowody na skuteczność kliniczną tygecykliny wobec enterokoków.

Mr President, for an arrest warrant, there has to be prima facie evidence.

Panie Przewodniczący! W przypadku nakazu aresztowania konieczne są dowody prima facie.

evidence {podstatné jméno} (také: argument, proof, pledge, testament)

dowód {m}

This is evidence of a dynamic approach to the recent problem concerning Mattel.

Jest do dowód na dynamiczne podejście do ostatnich problemów dotyczących afery Mattel.

Where is the Commission's evidence to prove that CCCTB will not hamper EU competitiveness?

Gdzie jest dowód Komisji, że CCCTB nie będzie szkodliwy dla konkurencyjności UE?

So there are vulnerable ecosystems - as shown by scientific evidence - at that depth.

Tak więc istnieją delikatne ekosystemy - jak pokazuje to dowód naukowy - na tej głębokości.

Yet, threaded throughout the text we find evidence of the ongoing urge to persecute drivers.

Czytając tekst odnajdujemy dowód pędu do prześladowania różnych podmiotów.

This is evidence of efficiency, better economy and Community preference.

To dowód skuteczności, lepszej gospodarki i preferencji Wspólnoty.

evidence {podstatné jméno} (také: attestation, certificate, testimony, testament)

świadectwo {stř}

Their evidence is vitally important, because soon they will all have gone.

Ich świadectwo ma istotne znaczenie, gdyż już niedługo wszyscy ci ludzie odejdą.

Evidence beyond the existing regulations also gives cause for concern in arable crops and requires a political initiative.

Świadectwo tego, które znajdowane jest w uprawach i które wykracza poza istniejące uregulowania, także stanowi powód do obaw i wymaga politycznej inicjatywy.

Can the Commissioner tell me if there is any definitive evidence or scientific proof in relation to whether or not electromagnetic fields are a hazard to public health?

Czy komisarz może mi powiedzieć czy istnieje jakiś przekonujące świadectwo lub dowód naukowy mówiące o tym czy pola elektromagnetyczne są czy nie zagrożeniem dla zdrowia publicznego?

evidence {podstatné jméno} (také: record)

ewidencja {ž}

to evidence {sloveso}

to evidence [evidenced|evidenced] {tranz. sl.} [form.] (také: to denote)

Monitoring for evidence of bleeding is advised (see section 4.5).

Zaleca się kontrolowanie objawów, które mogą świadczyć o krwawieniu (patrz punkt 4. 5).

to evidence [evidenced|evidenced] {tranz. sl.} [form.] (také: to lead, to display)

The Union represents cowardly imperialism, as evidenced by its belated response to the situation in Tunisia.

Unia uprawia politykę tchórzliwego imperializmu, jak tego dowodzi jej spóźniona odpowiedź na sytuację w Tunezji.

Significant shifts in regional relations in the Western Balkans, evidenced most of all by the relationship between Serbia and Croatia, have been achieved.

Udało się doprowadzić do znaczących zmian w stosunkach regionalnych na Bałkanach Zachodnich, czego dowodzą przede wszystkim relacje między Serbią a Chorwacją.

As evidenced by suppression of acute rejection following renal transplantation, the immunosuppressant activity of CellCept is correlated with MPA concentration.

Hamowanie ostrego odrzucania przeszczepionej nerki dowodzi, że immunosupresyjne działanie produktu CellCept jest skorelowane ze stężeniem MPA.

I would like to thank Parliament for its close interest in this dossier, evidenced by our discussions both in plenary and in the Committee on International Trade.

Chciałbym podziękować Parlamentowi za zainteresowanie tą dziedziną, czego dowodzi nasza dyskusja zarówno na forum plenarnym, jak i w Komisji Handlu Zagranicznego.

As evidenced by suppression of acute rejection following renal transplantation, the immunosuppressant activity of mycophenolate is correlated with MPA concentration.

Hamowanie ostrego odrzucania przeszczepionej nerki dowodzi, że immunosupresyjne działanie mykofenolanu jest skorelowane ze stężeniem MPA.
 

Synonyma

Synonyma (anglicky) pro "evidence":

 

Podobné překlady

Podobné překlady pro "evidence" polsky

 

Příklady použití

Příklady použití pro "evidence" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

There was no evidence of accumulation of testosterone over 52 weeks of treatment.

Nie wykazano oznak kumulacji testosteronu podczas leczenia trwającego 52 tygodnie.

There is no evidence of Betaferon having an effect on the duration of relapses.

Nie dowiedziono natomiast wpływu produktu Betaferon na czas trwania rzutów choroby.

There was also no evidence of abuse of the system during the clinical trials.

Nie ma też doniesień na temat nadużywania systemu podczas badań klinicznych.

Repeated dosing with phenylacetate showed evidence of an induction of clearance.

Podawanie wielokrotnych dawek fenylooctanu prowadziło do indukcji klirensu.

We can only grow biofuels where there is evidence of possible overproduction.

Możemy uprawiać biopaliwa tylko tam, gdzie są oznaki możliwej nadprodukcji.

There is no evidence to suggest that any additional precautions are needed.

Brak jest danych odnośnie dodatkowych ostrzeżeń wymaganych w tej grupie pacjentów.

Children and adolescents should be monitored every 3 months for evidence no

Dzieci i młodzież należy badać co 3 miesiące w celu wykrycia zaburzeń czynności

For example, if we are to have extra staff resources, on what evidence is this based?

Na przykład, jeśli mamy dysponować dodatkowymi zasobami kadrowymi, z czego to wynika?

If there is evidence of tumour growth, treatment with Valtropin should be discontinued.

Leczenie lekiem Valtropin należy przerwać, jeśli wystąpią objawy wzrostu guza.

So the higher up the image, the more evidence there is for each supplement.

Im wyżej na obrazku, tym wyższa zawartość danego składnika w suplemencie.

The evidence is that, today, Europe is a net importer of agricultural raw materials.

Oczywiste jest, że dzisiaj Europa jest importerem netto surowców rolnych.

We are not fulfilling our responsibilities if we do not follow the scientific evidence.

Nie realizujemy naszych obowiązków, jeżeli nie kierujemy się dowodami naukowymi.

Or, if it was based on evidence, I think we should have been given that evidence.

Jeżeli jednak oparto się na dowodach, sądzę, że powinniśmy z tymi dowodami się zapoznać.

Children and adolescents should be monitored every 3 months for evidence

Dzieci i młodzież należy badać co 3 miesiące w celu wykrycia zaburzeń czynności be

So, as you can see evidenced by such examples, age has absolutely nothing to do with it.

A więc jak widać na podstawie tych przykładów wiek nie ma tu nic do rzeczy.

Therefore patients should be observed for evidence of glucose intolerance.

Dlatego też należy obserwować, czy u pacjentów nie wystąpią objawy nietolerancji glukozy.

The primary evidence of efficacy was based on objective response rates.

Skuteczności leku dowodzono na podstawie obiektywnych wskaźników odpowiedzi.

Valtropin should be discontinued if there is evidence of tumour growth.

Należy przerwać podawanie leku Valtropin w przypadku objawów rozrostu nowotworowego.

Somatropin must not be used when there is any evidence of tumour activity and anti-tumour

rozpoczęciem leczenia somatropiną należy zakończyć leczenie przeciwnowotworowe.

Somatropin must not be used when there is any evidence of tumour activity and anti-tumour

Nadwrażliwość na somatropinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
 

Výsledky z fóra

"evidence" na fóru

 

Navrhni nový anglicko-polský překlad

Přidej vlastní návrh anglicko-polského překladu pomocí vstupního pole níže. Samozřejmě je možné přidat i dodatečné informace jako gramatiku, region nebo obor.

anglickyanglicky

Nejnovější návrhy slov od uživatelů: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Podobná slova

Podívejte se na česko-anglický slovník od bab.la.