anglicko-česko překlad pro "under"

EN under český překlad

under {příd. jm.}
CS
under {přísl.}
CS
under {předl.}

EN under
volume_up
{přídavné jméno}

under (také: low, lower, nether)
volume_up
dolní {příd. jm.}
Scroll down to the bottom of the window that appears, and then, under Windows activation, click Change product key.
dolní části dialogového okna, které se právě zobrazilo, klikněte v oddílu Aktivace systému Windows na odkaz Změnit kód Product Key.

Synonyma (anglicky) pro "under":

under

Příklady použití pro "under" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishSubject: Total proceeds from fines imposed on businesses under competition rules
Věc: Celkový výnos z pokut uložených podnikům podle pravidel hospodářské soutěže
Englisha lot of water has passed under the bridge
Englishto knock under
Englishto knock under
EnglishIt cannot take place with political stakeholders in jail or under house arrest.
Nemůže se odehrávat, pokud budou aktéři politiky ve vězení nebo v domácím vězení.
EnglishThe principle of Member States financing the European Union is thus under fire.
Zásada financování Evropské unie členskými státy se tudíž stala terčem kritiky.
EnglishThat corridor is vital for us and is the only one not under the Kremlin's control.
Tento koridor je pro nás životně důležitý a je jediný, který nekontroluje Kreml.
EnglishA military junta placed the party's leader, Aung San Suu Kyi, under house arrest.
Vojenská junta uvrhla šéfku strany, paní Aun Schan Su Ťij , do domácího vězení.
EnglishSpectacular picture here of ATLAS under construction so you can see the scale.
Tady je působivá fotka ATLASu během jeho konstrukce, takže můžete vidět rozměry.
EnglishHow have our fish and our fishermen fared under the common fisheries policy (CFP)?
Jak se našim rybám a našim rybářům daří v rámci společné rybářské politiky (SRP)?
EnglishThat would, of course, put companies under financial strain and disadvantage us.
Tato možnost by v našich společnostech vyvolala finanční napětí a znevýhodnila nás.
EnglishIt should also be noted that this was the last EU budget under the Treaty of Nice.
Také by mělo být řečeno, že toto byl poslední rozpočet EU v rámci smlouvy z Nice.
EnglishUnder the Treaty of Lisbon, Parliament's powers are extended to the whole budget.
Podle Lisabonské smlouvy jsou pravomoci Parlamentu rozšířeny na celý rozpočet.
EnglishI was in the desert, under the starry skies with the Sufi singer Mukhtiar Ali.
Byla jsem v poušti, hvězdné nebe nade mnou, se zpěvákem Sufi jménem Mukhtiar Ali.
EnglishWe must take the opportunity to reach a compromise under the French Presidency.
Musíme využít příležitosti k dosažení kompromisu během francouzského předsednictví.
EnglishYou are right, Mr Jouyet, the European budget has been under-utilised since 1988.
Máte pravdu, pane Jouyete, když říkáte, že rozpočet nebyl od roku 1988 plně využit.
EnglishThis is now the second test of the annual procedure under the Treaty of Lisbon.
Je to podruhé, co budeme testovat každoroční postup stanovený Lisabonskou smlouvou.
EnglishMy second point relates to the free market in the rights of areas under vines.
Moje druhá otázka se vztahuje k volnému trhu v oblasti práv osázených ploch vinic.
EnglishThere are now five million young people under the age of 25 who cannot find a job.
Nyní máme 5 milionů mladých lidí ve věku do 25 let, kteří nemohou najít práci.
EnglishLet us start with the Haiti lessons learned exercise which is now under way.
Začněme s lekcí, kterou jsme dostali na Haiti, kde akce v současné době probíhá.