Jak napsat dopis v českém jazyce

anglicko-český překlad pro "under"

 

under, česky, překlad

Výsledky: 1-30 z 4435

under {předložka}

under {předl.} (také: underneath, beneath, below, neath)

pod {předl.}

We should take the time to do that, even if Mr Cohn-Bendit feels under pressure.

Tento čas bychom si měli dopřát, i když se pan Cohn-Bendit cítí být pod tlakem.

under- or overweighting of low probabilities

pod- nebo přeceňování nízké pravděpodobnosti

They are highly motivated, able to work under pressure and have know-how aplenty.

Jsou vysoce motivováni, schopni pracovat pod tlakem a mají veliké zkušenosti.

In the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.

V tomto mrazivém závanu recese se investoři ukryli pod ochranná křídla eura.

That means making sure that radioactive waste remains under EU control and scrutiny.

To znamená zajistit, že radioaktivní odpad zůstane pod kontrolou a dohledem EU.

under {předl.} (také: per, beyond, for, behind)

za {předl.}

However, this must not, under any circumstances, be the last step that we take.

Avšak nesmí se za žádných okolností o poslední krok, který v tomto ohledu učiníme.

Finally, under your Presidency, we have reached a compromise on the climate crisis.

Konečně jsme za vašeho předsednictví dosáhli kompromisu ohledně klimatické krize.

Under what rule is Mr Cohn-Bendit allowed to give a speech in these circumstances?

Podle kterého článku je panu Cohn-Benditovi za těchto okolností dovoleno vystoupit?

If you bought them in vast bulks, you could get them at a little under 400 dollars.

Pokud jste je nakupovali ve velkém množství, daly se sehnat za necelých 400 dolarů.

However, top performance requires special attention under favourable circumstances.

Nicméně špičkový výkon vyžaduje zvláštní pozornost za příznivých okolností .

under {předl.}

méně než {předl.}

Obviously that also applies to children under the age of two in aeroplanes.

To se samozřejmě týká i dětí v letadlech, které mají méně než dva roky.

They're now down to well under a dollar a piece, and they're going into all kinds of devices.

V současnosti je jejich cena méně než dolar za kus a jsou v nejrůznějších přístrojích.

Recent technologies -- like the PC, the web, cell phones -- were under a decade.

U současných technologií jako osobní počítač, web, či mobilní telefon je to méně než deset let.

The World Bank projects by 2011, it will be under 20 million, which is a reduction of 95 percent.

Světová Banka předpokládá, že v roce 2011 to bude méně než 20 miliónů, což znamená snížení o 95%.

In the 2008 Synthesis report, this was EUR 18 380 363.22, which is under 0.01% of the EU budget.

V souhrnné zprávě za rok 2008 se jednalo o 18 380 363,22 EUR, což je méně než 0,01 % rozpočtu EU.

under {přídavné jméno}

under {příd. jm.} (také: low, lower, nether)

dolní {příd. jm.}

Scroll down to the bottom of the window that appears, and then, under Windows activation, click Change product key.

dolní části dialogového okna, které se právě zobrazilo, klikněte v oddílu Aktivace systému Windows na odkaz Změnit kód Product Key.

under {příslovce}

under {přísl.} (také: below, beneath, down, downstairs)

dole {přísl.}
 

Synonyma

Synonyma (anglicky) pro "under":

 

Podobné překlady

Podobné překlady pro "under" česky

 

Příklady použití

Příklady použití pro "under" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Subject: Total proceeds from fines imposed on businesses under competition rules

Věc: Celkový výnos z pokut uložených podnikům podle pravidel hospodářské soutěže

A military junta placed the party's leader, Aung San Suu Kyi, under house arrest.

Vojenská junta uvrhla šéfku strany, paní Aun Schan Su Ťij , do domácího vězení.

It cannot take place with political stakeholders in jail or under house arrest.

Nemůže se odehrávat, pokud budou aktéři politiky ve vězení nebo v domácím vězení.

The principle of Member States financing the European Union is thus under fire.

Zásada financování Evropské unie členskými státy se tudíž stala terčem kritiky.

Maxwell's equations are of course symmetrical under rotations of all of space.

Maxwellovy rovnice jsou pochopitelně symetrické při rotacích ve všech směrech.

I was in the desert, under the starry skies with the Sufi singer Mukhtiar Ali.

Byla jsem v poušti, hvězdné nebe nade mnou, se zpěvákem Sufi jménem Mukhtiar Ali.

Spectacular picture here of ATLAS under construction so you can see the scale.

Tady je působivá fotka ATLASu během jeho konstrukce, takže můžete vidět rozměry.

People can come live under the new charter, but no one is forced to live under it.

Lidé zde budou moci žít podle nové charty. ~~~ Ale nikdo zde nebude nucen žít.

Under the agreement, two units were closed in 2002, and the other two in 2006.

Podle této dohody byly uzavřeny dva bloky v roce 2002 a další dva v roce 2006.

Under the Treaty of Lisbon, Parliament's powers are extended to the whole budget.

Podle Lisabonské smlouvy jsou pravomoci Parlamentu rozšířeny na celý rozpočet.

Under the Lisbon Treaty no country can have fewer than 6 or more than 96 MEPs.

Podle Lisabonské smlouvy je minimální počet poslanců na zemi 6 a maximální 96.

(The speaker agreed to take a blue card question from Mr Martin under Rule 149(8))

(Řečník souhlasil s položením otázky zvednutím modré karty podle čl. 149 odst.

How have our fish and our fishermen fared under the common fisheries policy (CFP)?

Jak se našim rybám a našim rybářům daří v rámci společné rybářské politiky (SRP)?

My second point relates to the free market in the rights of areas under vines.

Moje druhá otázka se vztahuje k volnému trhu v oblasti práv osázených ploch vinic.

That corridor is vital for us and is the only one not under the Kremlin's control.

Tento koridor je pro nás životně důležitý a je jediný, který nekontroluje Kreml.

There are now five million young people under the age of 25 who cannot find a job.

Nyní máme 5 milionů mladých lidí ve věku do 25 let, kteří nemohou najít práci.

It should also be noted that this was the last EU budget under the Treaty of Nice.

Také by mělo být řečeno, že toto byl poslední rozpočet EU v rámci smlouvy z Nice.

However, youth unemployment and under-employment are unacceptably high today.

Nicméně nezaměstnanost a podzaměstnanost mladých jsou dnes nepřijatelně vysoké.

We provide targeted support under the comprehensive institution-building programme.

Poskytujeme cílenou podporu v rámci rozsáhlého programu institucionálního rozvoje.

This is now the second test of the annual procedure under the Treaty of Lisbon.

Je to podruhé, co budeme testovat každoroční postup stanovený Lisabonskou smlouvou.
 

Výsledky z fóra

"under" na fóru

 

Navrhni nový překlad z angličtiny do češtiny

Znáš anglické slovo, které by v anglicko-českém slovníku rozhodně nemělo chybět? Máš přehled například o českém slangu? Sdílej svoje znalosti s ostatními jazykovými nadšenci a přidej do slovníku nové anglicko-české heslo.

anglickyanglicky

Nejnovější návrhy slov od uživatelů: opravář vagónů, rozpětí křádel, epicentr, rukopis, těžko loupatelné ovoce

Podobná slova

Vyhledejte více slov v česko-anglickém slovníku.