How to write a CV in česko

anglicko-český překlad pro "support"

 

support, česky, překlad

Výsledky: 1-77 z 9975

support {podstatné jméno}

support {podstatné jméno} (také: undergirding, relief, subvention, subsidy)

podpora {ž}

Mr Gyürk's report also rightly indicated that financial support must be increased.

Ve zprávě pana Gyürka se také správně uvádí, že se finanční podpora musí zvýšit.

Financial support must be provided, taking into account primarily regional GDP.

Finanční podpora musí být poskytována s přihlédnutím především k regionálnímu HDP.

This is important support and we understand that the adaptation can take time.

Je to důležitá podpora a my chápeme, že přizpůsobení si může vyžádat určitou dobu.

I am happy to see your support for this agenda, which is also very important.

Velmi mě těší i vaše podpora tomuto programu, která je rovněž velmi důležitá.

Support is needed, mainly to increase regional decision making and cooperation.

Podpora je potřebná zejména v oblasti regionálního rozhodování a spolupráce.

support {podstatné jméno} (také: relief, succor, aid, bailout)

pomoc {ž}

In what way could we provide further support, perhaps by sharing best practice?

Mohli bychom takto nabídnout další pomoc, například výměnou osvědčených postupů?

I think they will at least help give the industry some support in the future.

Domnívám se, že mohou přinejmenším přinést v budoucnu průmyslu určitou pomoc.

Young people must be given help and support in securing entry to the world of work.

Musíme mladým lidem nabídnout pomoc a podporu při zajištění vstupu do světa práce.

I would first of all like to thank the shadow rapporteurs for the support they gave.

Na úvod bych ráda poděkovala stínovým zpravodajům za pomoc, kterou mi poskytli.

The EU must provide close support and assistance for this stabilisation process.

EU musí tomuto stabilizačnímu procesu poskytnout značnou podporu a pomoc.

support {podstatné jméno} [stav.]

výztuž {ž} [stav.]

support {podstatné jméno} (také: base)

support {podstatné jméno}

support {podstatné jméno} [stav.]

opěra {ž} [stav.]

support {podstatné jméno} (také: rack, bracket, holder, mount)

držák {m}

support {podstatné jméno}

podpěrka {ž}

support {podstatné jméno} [stav.] (také: joist)

nosník {m} [stav.]

support {podstatné jméno}

zastání {stř}

support {podstatné jméno} (také: rest, strut, stanchion, prop)

podpěra {ž}

support {podstatné jméno} (také: rest, prop, backing, foothold)

opora {ž}

We should therefore stick to a standard instrument, for which there is sufficient legal support in primary law in the form of harmonisation.

Proto bychom se měli držet standardního nástroje, pro který je dostatečná právní opora v primárním právu, a tím je harmonizace.

support {podstatné jméno}

podepření {stř}

support {podstatné jméno}

support {přídavné jméno}

support {příd. jm.} (také: corroborative, supportive, supporting)

podpůrný {příd. jm. m.}

In this connection, the Asylum Support Office will have an important role to play.

V této souvislosti bude hrát nezastupitelnou roli podpůrný úřad pro otázky azylu.

The summit will create the 'support mechanism', which is basically a bankruptcy mechanism.

Summit vytvoří "podpůrný mechanismus", který je v podstatě mechanismem konkursním.

The Support Office will therefore be a cornerstone in the building of a common asylum system.

Podpůrný úřad bude tedy základním kamenem při budování společného azylového systému.

The new asylum support office is therefore not fit for purpose and should not be established.

Nový Podpůrný úřad pro otázky azylu není tedy pro tento účel vhodný a neměl by být zřízen.

In my opinion, the ideal coordinator appears to be the European Asylum Support Office.

Podle mého názoru by se ideálním koordinátorem mohl stát Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu.

to support {sloveso}

to support [supported|supported] {sl.} (také: to encourage, to sustain, to bolster, to boost)

podpořit {sl.}

For this reason, I can give qualified support to the idea of a European census.

Z tohoto důvodu mohu s výhradami myšlenku evropského sčítání obyvatel podpořit.

They have taken the risks, and we need to support them through increased funding.

Ony přijaly rizika a my je musíme podpořit tím, že posílíme finanční prostředky.

I am against abortion and cannot support a dossier that promotes these practices.

Jsem proti potratům a nemohu podpořit dokument, který tyto praktiky prosazuje.

In this case we must support the resolution and also what Mrs Vergiat has said.

V tomto případě musíme podpořit usnesení a také to, co říkala paní Vergiatová.

As a citizen of a non-aligned country, I cannot support this far-reaching report.

Jako občanka neutrální země nemohu zprávu s tak dalekosáhlými dopady podpořit.

to support [supported|supported] {sl.} (také: to subscribe, to promote, to facilitate, to endorse)

podporovat {sl.}

So we shall wholeheartedly support the joint resolution on the Lisbon Strategy.

Budeme tedy z celého srdce podporovat společné usnesení k Lisabonské strategii.

We should support a grass-roots approach, which should be flexible and integrated.

Měli bychom podporovat přístup ze zdola, který by měl být pružný a integrovaný.

Another essential objective is to support regional economic integration in the ACP.

Dalším nezbytným cílem je podporovat regionální hospodářskou integraci v AKT.

It seems only right to me that we should support them as far as is justified.

Podle mne je jedině správné, že bychom je měli podporovat, je-li pro to důvod.

We should support such measures and, in particular, earmark more funding for them.

Taková opatření bychom měli podporovat a zejména na ně vyčlenit více financí.

to support [supported|supported] {sl.} (také: to prop)

opřít {sl.}

This is a practical example that shows my commitment to forming a college that can benefit from the support of your Parliament.

Tady vidíte praktickou ukázku toho, jak mi záleží na sestavení sboru komisařů, které se bude moci opřít o podporu Parlamentu.

Therefore, we have also tabled an amendment that seeks to root the budget more firmly in reality, something that I hope the other groups will be able to support when we vote later today.

Proto jsme také předložili pozměňovací návrh, jehož cílem je opřít rozpočet pevněji o realitu, což ostatní skupiny, jak doufám, při dnešním hlasování budou moci podpořit.

to support [supported|supported] {sl.} (také: to underpin, to stay, to prop, to buttress)

podepřít {sl.}
vyztužit {sl.} [stav.]
 

Synonyma

Synonyma (anglicky) pro "support":

 

Podobné překlady

Podobné překlady pro "support" česky

 

Příklady použití

Příklady použití pro "support" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

We would like to support you in this and we would like to add one other request.

Rádi bychom vás v této otázce podpořili a připojili ještě jeden další požadavek.

We owe our support to Oleg Orlov, to whom we awarded the Saharov Prize last year.

Olegu Orlovovi, jemuž jsme loni udělili Sacharovovu cenu, dlužíme svoji podporu.

We support your plans and hope that they will become a reality in their entirety.

Podporujeme vaše plány a doufáme, že se v celém svém rozsahu stanou skutečností.

I support, with some reservations, the Podimata report on innovative financing.

S určitými výhradami podporuji zprávu paní Podimatové o inovativním financování.

To this end, I support this important report on agriculture and the food supply.

Z toho důvodu podporuji tuto důležitou zprávu o zemědělství a dodávkách potravin.

The Commission is willing to support the Member States to address these issues.

Komise je nakloněna podpoře členských států při jednání o těchto záležitostech.

Of course, we support the Presidency wholeheartedly in its efforts to that end.

Samozřejmě plně podporujeme předsednictví v jeho úsilí ohledně této záležitosti.

International recovery of child support and other forms of family maintenance (

Mezinárodní vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností (

in writing. - I support the Elles report on the draft amending budget No 5/2007.

písemně. - Podporuji zprávu pana Ellese o návrhu opravného rozpočtu č. 5/2007.

I support the Surján report as a possible compromise with regard to the EU budget.

Podporuji zprávu poslance Surjána jako možný kompromis, co se týče rozpočtu EU.

Regarding sectoral support, the execution rate was very high in 2008 and 2009.

Pokud jde o podporu odvětví, míra plnění byla v letech 2008 a 2009 velmi vysoká.

This is particularly important given the support it received during the crisis.

To je obzvlášť důležité s ohledem na podporu, které se mu dostalo během krize.

You will definitely have the support of the European Parliament for this work.

V souvislosti s touto činností rozhodně budete mít podporu Evropského parlamentu.

I support the rapporteur's call to leave the correlation tables in the report.

Podporuji požadavek zpravodaje, aby součástí zprávy zůstaly srovnávací tabulky.

We have worked hard with Member States to try and support getting people home.

Společně s členskými státy usilovně pracujeme na tom, abychom dostali lidi domů.

The end result we have before us is a compromise which we are happy to support.

Konečný výsledek, který máme před sebou, je kompromisem, který rádi podpoříme.

For all of these reasons, our political group is happy to support this report.

Vzhledem k těmto všem důvodům tuto zprávu naše politická skupina ráda podpoří.

The Republic of Moldova needs support that has to target the country's population.

Moldavská republika potřebuje podporu, jež musí být zacílena na obyvatelstvo země.

Mr President, Guinea-Conakry needs the support of the international community.

Pane předsedající, Guinea - Conakry potřebuje podporu mezinárodního společenství.

Poland has applied for support for 594 redundancies in the Podkarpackie region.

Polsko požádalo o podporu pro 594 propuštěných zaměstnanců v regionu Podkarpackie.
 

Výsledky z fóra

"support" na fóru

 

Navrhni nový překlad z angličtiny do češtiny

Znáš anglické slovo, které by v anglicko-českém slovníku rozhodně nemělo chybět? Máš přehled například o českém slangu? Sdílej svoje znalosti s ostatními jazykovými nadšenci a přidej do slovníku nové anglicko-české heslo.

anglickyanglicky

Nejnovější návrhy slov od uživatelů: ypsilonový, drsný, hrubý, student, žák

Podobná slova

Více v česko-anglickém slovníku.