Jak napsat dopis v českém jazyce

anglicko-český překlad pro "support"

 

support, česky, překlad

Výsledky: 1-74 z 9364

support {podstatné jméno}

support {podstatné jméno} (také: undergirding, relief, subvention, subsidy)

podpora {ž}

Mr Gyürk's report also rightly indicated that financial support must be increased.

Ve zprávě pana Gyürka se také správně uvádí, že se finanční podpora musí zvýšit.

Financial support must be provided, taking into account primarily regional GDP.

Finanční podpora musí být poskytována s přihlédnutím především k regionálnímu HDP.

This is important support and we understand that the adaptation can take time.

Je to důležitá podpora a my chápeme, že přizpůsobení si může vyžádat určitou dobu.

I am happy to see your support for this agenda, which is also very important.

Velmi mě těší i vaše podpora tomuto programu, která je rovněž velmi důležitá.

Support is needed, mainly to increase regional decision making and cooperation.

Podpora je potřebná zejména v oblasti regionálního rozhodování a spolupráce.

support {podstatné jméno} (také: relief, succor, aid, bailout)

pomoc {ž}

In what way could we provide further support, perhaps by sharing best practice?

Mohli bychom takto nabídnout další pomoc, například výměnou osvědčených postupů?

I think they will at least help give the industry some support in the future.

Domnívám se, že mohou přinejmenším přinést v budoucnu průmyslu určitou pomoc.

Young people must be given help and support in securing entry to the world of work.

Musíme mladým lidem nabídnout pomoc a podporu při zajištění vstupu do světa práce.

I would first of all like to thank the shadow rapporteurs for the support they gave.

Na úvod bych ráda poděkovala stínovým zpravodajům za pomoc, kterou mi poskytli.

The EU must provide close support and assistance for this stabilisation process.

EU musí tomuto stabilizačnímu procesu poskytnout značnou podporu a pomoc.

support {podstatné jméno}

zastání {stř}

support {podstatné jméno} (také: rail, rack, bracket, holder)

držák {m}

support {podstatné jméno} (také: base)

support {podstatné jméno}

support {podstatné jméno}

podepření {stř}

support {podstatné jméno} (také: rest, strut, stanchion, prop)

podpěra {ž}

support {podstatné jméno}

podpěrka {ž}

support {podstatné jméno}

support {podstatné jméno} (také: rest, prop, anchor, backing)

opora {ž}

We should therefore stick to a standard instrument, for which there is sufficient legal support in primary law in the form of harmonisation.

Proto bychom se měli držet standardního nástroje, pro který je dostatečná právní opora v primárním právu, a tím je harmonizace.

support {podstatné jméno} [stav.] (také: joist)

nosník {m} [stav.]

support {podstatné jméno} [stav.]

opěra {ž} [stav.]

support {podstatné jméno} [stav.]

výztuž {ž} [stav.]

to support {sloveso}

to support [supported|supported] {sl.} (také: to encourage, to sustain, to bolster, to boost)

podpořit {sl.}

For this reason, I can give qualified support to the idea of a European census.

Z tohoto důvodu mohu s výhradami myšlenku evropského sčítání obyvatel podpořit.

They have taken the risks, and we need to support them through increased funding.

Ony přijaly rizika a my je musíme podpořit tím, že posílíme finanční prostředky.

I am against abortion and cannot support a dossier that promotes these practices.

Jsem proti potratům a nemohu podpořit dokument, který tyto praktiky prosazuje.

As a citizen of a non-aligned country, I cannot support this far-reaching report.

Jako občanka neutrální země nemohu zprávu s tak dalekosáhlými dopady podpořit.

In this case we must support the resolution and also what Mrs Vergiat has said.

V tomto případě musíme podpořit usnesení a také to, co říkala paní Vergiatová.

to support [supported|supported] {sl.} (také: to subscribe, to promote, to facilitate, to endorse)

podporovat {sl.}

So we shall wholeheartedly support the joint resolution on the Lisbon Strategy.

Budeme tedy z celého srdce podporovat společné usnesení k Lisabonské strategii.

We should support a grass-roots approach, which should be flexible and integrated.

Měli bychom podporovat přístup ze zdola, který by měl být pružný a integrovaný.

Another essential objective is to support regional economic integration in the ACP.

Dalším nezbytným cílem je podporovat regionální hospodářskou integraci v AKT.

It seems only right to me that we should support them as far as is justified.

Podle mne je jedině správné, že bychom je měli podporovat, je-li pro to důvod.

We should support such measures and, in particular, earmark more funding for them.

Taková opatření bychom měli podporovat a zejména na ně vyčlenit více financí.

to support [supported|supported] {sl.} (také: to prop)

opřít {sl.}

This is a practical example that shows my commitment to forming a college that can benefit from the support of your Parliament.

Tady vidíte praktickou ukázku toho, jak mi záleží na sestavení sboru komisařů, které se bude moci opřít o podporu Parlamentu.

Therefore, we have also tabled an amendment that seeks to root the budget more firmly in reality, something that I hope the other groups will be able to support when we vote later today.

Proto jsme také předložili pozměňovací návrh, jehož cílem je opřít rozpočet pevněji o realitu, což ostatní skupiny, jak doufám, při dnešním hlasování budou moci podpořit.
vyztužit {sl.} [stav.]

to support [supported|supported] {sl.} (také: to underpin, to stay, to prop, to buttress)

podepřít {sl.}
 

Synonyma

Synonyma (anglicky) pro "support":

 

Podobné překlady

Podobné překlady pro "support" česky

 

Příklady použití

Příklady použití pro "support" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

We would like to support you in this and we would like to add one other request.

Rádi bychom vás v této otázce podpořili a připojili ještě jeden další požadavek.

The Commission welcomes the report and supports some of the proposed amendments.

Komise tuto zprávu vítá a podporuje některé z předložených pozměňovacích návrhů.

I support, with some reservations, the Podimata report on innovative financing.

S určitými výhradami podporuji zprávu paní Podimatové o inovativním financování.

To this end, I support this important report on agriculture and the food supply.

Z toho důvodu podporuji tuto důležitou zprávu o zemědělství a dodávkách potravin.

International recovery of child support and other forms of family maintenance (

Mezinárodní vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností (

We support your plans and hope that they will become a reality in their entirety.

Podporujeme vaše plány a doufáme, že se v celém svém rozsahu stanou skutečností.

The Commission is willing to support the Member States to address these issues.

Komise je nakloněna podpoře členských států při jednání o těchto záležitostech.

I have supported this idea right from the very beginning of my mandate as an MEP.

Podporoval jsem tuto myšlenku od samého začátku svého mandátu jako poslanec EP.

As Greens, we have supported budgets of this kind in Germany time and time again.

Pokud jde o nás Zelené, podporujeme v Německu takové rozpočty vždy znovu a znovu.

in writing. - I support the Elles report on the draft amending budget No 5/2007.

písemně. - Podporuji zprávu pana Ellese o návrhu opravného rozpočtu č. 5/2007.

I support the Surján report as a possible compromise with regard to the EU budget.

Podporuji zprávu poslance Surjána jako možný kompromis, co se týče rozpočtu EU.

I support the rapporteur's call to leave the correlation tables in the report.

Podporuji požadavek zpravodaje, aby součástí zprávy zůstaly srovnávací tabulky.

I would also urge colleagues to support mandatory country of origin labelling.

Chtěla bych také vyzvat své kolegy, aby podpořili povinné označování země původu.

However, we in this Parliament support those bringing about democratic change.

Nicméně my v tomto Parlamentu podporujeme ty, kteří přinášejí demokratickou změnu.

The end result we have before us is a compromise which we are happy to support.

Konečný výsledek, který máme před sebou, je kompromisem, který rádi podpoříme.

In this connection, the Asylum Support Office will have an important role to play.

V této souvislosti bude hrát nezastupitelnou roli podpůrný úřad pro otázky azylu.

That is why we will do everything we can to support this great endeavour of yours.

Proto uděláme vše, co je v našich silách, abychom vaše odvážné snahy podpořili.

However, the resolution also calls for support for sexual and reproductive health.

Avšak v usnesení se rovněž vyzývá k podpoře sexuálního a reprodukčního zdraví.

I thank Mrs de Brún and I hope that all will support this constructive report.

Děkuji paní de Brúnové a doufám, že tuto konstruktivní zprávu všichni podpoříme.

Mr Bütikofer listed four priorities for the next year which I largely support.

Pan Bütikofer uvedl pro příští rok čtyři priority, které z větší části podporuji.
 

Navrhni nový překlad z angličtiny do češtiny

Znáš anglické slovo, které by v anglicko-českém slovníku rozhodně nemělo chybět? Máš přehled například o českém slangu? Sdílej svoje znalosti s ostatními jazykovými nadšenci a přidej do slovníku nové anglicko-české heslo.

anglickyanglicky

Nejnovější návrhy slov od uživatelů: opravář vagónů, rozpětí křádel, epicentr, rukopis, těžko loupatelné ovoce

Podobná slova

Více v česko-anglickém slovníku.