EN support
play_circle_outline
{podstatné jméno}

  1. generál
  2. stavebnictví

1. generál

support (také: aid, assistance, bailout, help)
In that way, we will be offering support for the most vulnerable areas.
Tímto způsobem budeme poskytovat pomoc nejohroženějším oblastem.
The EU must provide close support and assistance for this stabilisation process.
EU musí tomuto stabilizačnímu procesu poskytnout značnou podporu a pomoc.
Financial support to Member States (motions for resolutions tabled): see Minutes
Finanční pomoc členským státům (předložené návrhy usnesení): viz zápis
support (také: assistance, backing, benefit, booster)
Of course, financial support is important, but symbolic support is even more important.
Finanční podpora je pochopitelně důležitá, ale symbolická podpora je ještě důležitější.
Support for this declaration signals Parliament's support for the future.
Podpora tohoto prohlášení znamená podporu Parlamentu v budoucnosti.
In this respect, I call for this temporary support to become permanent support.
V tomto ohledu vyzývám k tomu, aby se tato dočasná podpora změnila na podporu stálou.
support (také: bracket, holder, mount, mounting)
support (také: brace, buttress, console, prop)
support (také: anchor, backing, foothold, linchpin)
We should therefore stick to a standard instrument, for which there is sufficient legal support in primary law in the form of harmonisation.
Proto bychom se měli držet standardního nástroje, pro který je dostatečná právní opora v primárním právu, a tím je harmonizace.
support (také: base)

2. stavebnictví

support
support (také: joist)
support

Příklady použití pro "support" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe would like to support you in this and we would like to add one other request.
Rádi bychom vás v této otázce podpořili a připojili ještě jeden další požadavek.
Englishadequate to support a family
EnglishInternational recovery of child support and other forms of family maintenance (
Mezinárodní vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností (
EnglishI support, with some reservations, the Podimata report on innovative financing.
S určitými výhradami podporuji zprávu paní Podimatové o inovativním financování.
EnglishTo this end, I support this important report on agriculture and the food supply.
Z toho důvodu podporuji tuto důležitou zprávu o zemědělství a dodávkách potravin.
EnglishWe support your plans and hope that they will become a reality in their entirety.
Podporujeme vaše plány a doufáme, že se v celém svém rozsahu stanou skutečností.
EnglishI thank Mrs de Brún and I hope that all will support this constructive report.
Děkuji paní de Brúnové a doufám, že tuto konstruktivní zprávu všichni podpoříme.
EnglishThe Commission is willing to support the Member States to address these issues.
Komise je nakloněna podpoře členských států při jednání o těchto záležitostech.
English(GA) Be that as it may, this is a fine report and I am very happy to support it.
(GA) V každém případě se jedná o kvalitní zprávu, kterou s potěšením podpořím.
EnglishWe have worked hard with Member States to try and support getting people home.
Společně s členskými státy usilovně pracujeme na tom, abychom dostali lidi domů.
English. - I support the Elles report on the draft amending budget No 5/2007.
písemně. - Podporuji zprávu pana Ellese o návrhu opravného rozpočtu č. 5/2007.
EnglishI will also support the amendments on the labour market tabled by Mrs Figueiredo.
Podpořím také pozměňovací návrhy o trhu práce, které předložila paní Figueiredová.
EnglishMr Bütikofer listed four priorities for the next year which I largely support.
Pan Bütikofer uvedl pro příští rok čtyři priority, které z větší části podporuji.
EnglishI would also urge colleagues to support mandatory country of origin labelling.
Chtěla bych také vyzvat své kolegy, aby podpořili povinné označování země původu.
EnglishThe end result we have before us is a compromise which we are happy to support.
Konečný výsledek, který máme před sebou, je kompromisem, který rádi podpoříme.
EnglishThen we shall see whether voters can trust you, too, to support climate protection.
Potom uvidíme, jestli vám voliči mohou také důvěřovat v podpoře ochrany klimatu.
EnglishIn this connection, the Asylum Support Office will have an important role to play.
V této souvislosti bude hrát nezastupitelnou roli podpůrný úřad pro otázky azylu.
EnglishThat is why we will do everything we can to support this great endeavour of yours.
Proto uděláme vše, co je v našich silách, abychom vaše odvážné snahy podpořili.
EnglishIt is therefore right to send out a signal, as Parliament has done with my support.
Je proto správné vyslat důrazný signál, jak to udělal Parlament s mojí podporou.
EnglishIt is now up to us in the European Parliament to show that we support these women.
Nyní je na nás v Evropském parlamentu, abychom ukázali, že tyto ženy podporujeme.