Jak napsat dopis v českém jazyce

anglicko-český překlad pro "part-time"

 

part-time, česky, překlad

Výsledky: 1-21 z 51

part-time {přídavné jméno}

Over 30% of women are employed in part-time work, compared with only 7.4% of men.

Více než 30 % žen je zaměstnáno pouze na částečný úvazek v porovnání s pouhými 7,4 % mužů.

Part-time employment, for example, is fine when it is the worker's choice.

Například zaměstnání na částečný úvazek je v pořádku, pokud se jedná o zaměstnancovu volbu.

This is because women have poorly paid jobs or work on a part-time basis.

Je to z toho důvodu, že ženy mají špatně placená zaměstnání nebo pracují na částečný úvazek.

He works part-time at a restaurant on a contract under English law.

Na částečný úvazek tam pracuje v restauraci – na základě smlouvy, která se řídí britským právem.

Four times more women than men across Europe work part-time.

V Evropě pracuje na částečný úvazek čtyřikát více žen než mužů.
Postrádáš zde určité překlady? Dej nám vědět, anebo vložte svůj vlastní překlad níže.
 

Synonyma

Synonyma (anglicky) pro "part-time":

 

Podobné překlady

Podobné překlady pro "part-time" česky

 

Příklady použití

Příklady použití pro "part-time" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

For our part, now is the time to consolidate our economy and our competitiveness.

Pokud jde o nás, nyní je čas konsolidovat naši ekonomiku a konkurenceschopnost.

Thousands of people work full and part-time jobs, and live in their cars.

Tisíce lidí pracují na plný nebo částečný úvazek, a bydlí ve svých autech.

Many of the remaining jobs are part-time jobs or fixed-term jobs.

V té druhé polovině je řada pracovních míst na částečný pracovní úvazek či na dobu časově omezenou.

In France, for example, they represent 80% of part-time workers, with precarious and poorly paid jobs.

Například ve Francii připadá na ženy 80 % všech částečných úvazků s nejistou a špatně placenou prací.

We are talking about a figure of 25% when we add up the effects of part-time hours, which are limited.

Pokud zohledníme vlivy částečných úvazků, které jsou omezené, hovoříme o 25 %.

Statistics show that in recent years, there has been a definite move from full-time to part-time employment.

Statistiky ukazují, že v posledních letech došlo k jednoznačnému posunu od plných ke zkráceným úvazkům.

Thanks to the crisis, the number of insecure jobs and compulsory part-time positions are increasing.

V důsledku krize vzrůstá počet nejistých pracovních míst a pozic s povinnou pracovní smlouvou na dobu určitou.

They then decide to have children, which often leads them to only be able to work part-time.

Poté se rozhodnou mít děti, což často vede k tomu, že jsou schopny pracovat pouze na částečný pracovní úvazek.

They have got quite enough to think about dodging bullets, without becoming part-time market-gardeners.

Mají dost přemýšlení o tom, jako se vyhnout střelám i bez toho, aby se stali velkopěstiteli na poloviční úvazek.

The first is the inactive part of on-call time.

První je ta část pracovní pohotovosti, při které nedojde k výkonu práce.

A large part of that time is taken up by assessing the application.

Velkou část této doby zabírá posouzení žádosti.

(DE) Those concerned had requested that, and I think this encourages them to take part again next time.

(DE) Ti, kterých se to týká, to požadovali, a já se domnívám, že je to povzbuzuje, aby se příště znovu zúčastnili.

I supported the tabling of amendments to exempt part-time stand-by boilers from the scope of the directive.

Podpořil jsem předložení pozměňovacích návrhů na vynětí příležitostných pohotovostních kotlů z působnosti této směrnice.

Szelmenc was at one time part of Hungary.

Szelmenc byl svého času částí Maďarska.

We must recognise that, in 2007, 31% of women were employed in part-time jobs, which is four times as many as men.

Musíme si uvědomit, že v roce 2007 mělo 31 % žen zaměstnání na částečný pracovní úvazek, což je čtyřikrát více než u mužů.

We will then finalise that part of the speaking time.

Poté ukončíme tuto část řečnické doby.

The analysis involved the evaluation of 19 100 sets of accounts from full-time and part-time farms.

V rámci této analýzy proběhlo hodnocení 19 000 účetních výkazů zemědělských podniků provozovaných na plný a částečný úvazek.

Even the inactive part of on-call time cannot be considered in whole or in part to be a rest period, as the Council demanded.

Ani neaktivní část doby pracovní pohotovosti nemůže být celkově nebo zčásti brána jako doba odpočinku, jak vyžadovala Rada.

Forced by personal circumstances, women currently are more often taking work in part-time jobs which offer little job security.

Přinuceny osobními poměry ženy často přijímají zaměstnání na zkrácený úvazek, která nabízejí malou jistotu pracovního místa.

This time the part of victim was played by Natalia Petrova, a maker of documentary films about, among other subjects, Chechnya.

Tentokrát byla v roli oběti Natália Petrovová, režisérka dokumentárních filmů zaměřených mimo jiné na Čečensko.
 

Navrhni nový překlad z angličtiny do češtiny

Znáš anglické slovo, které by v anglicko-českém slovníku rozhodně nemělo chybět? Máš přehled například o českém slangu? Sdílej svoje znalosti s ostatními jazykovými nadšenci a přidej do slovníku nové anglicko-české heslo.

anglickyanglicky

Nejnovější návrhy slov od uživatelů: opravář vagónů, rozpětí křádel, epicentr, rukopis, těžko loupatelné ovoce

Podobná slova

Bab.la navíc nabízí česko-anglický slovník pro více překladů.