Jak napsat dopis v českém jazyce

anglicko-český překlad pro "maintenance"

 

maintenance, česky, překlad

Výsledky: 1-26 z 193

maintenance {podstatné jméno}

maintenance {podstatné jméno} (také: service, care, maintaining, upkeep)

údržba {ž}

We know that in times of economic downturn, maintenance quickly falls by the wayside.

Víme, že v době hospodářského poklesu se údržba záhy ocitá na vedlejší koleji.

Expand the Maintenance section and look for a network adapter driver notification.

Rozbalte část Údržba a vyhledejte oznámení ovladače síťového adaptéru.

Today we see the result: higher prices, poorer maintenance, and also often poorer service.

Dnes vidíme výsledek: vyšší ceny, horší údržba a často i horší služby.

Road construction and maintenance are not the only cost factors.

Výstavba silnic a jejich údržba nejsou jedinými faktory nákladů.

Check the Performance & maintenance section of Support for solutions.

Zkuste najít řešení v oddílu Výkon a údržba v oblasti Podpora.

maintenance {podstatné jméno} (také: keeping, retaining, upholding, upkeep)

udržování {stř}

The maintenance of good Sino-European relations requires commitment on both sides, however.

Udržování dobrých čínsko-evropských vztahů však vyžaduje závazek na obou stranách.

A prerequisite for such an initiative will, of course, be a globally accepted agreement on the maintenance of fisheries.

Nezbytným předpokladem takové iniciativy je samozřejmě přijetí dohody o udržování rybolovu na celosvětové úrovni .

The maintenance of minimum stocks is an issue of extreme economic and social importance for each country, including for its security.

Udržování minimálních zásob je velmi významnou hospodářskou a sociální otázkou každé země, včetně její bezpečnosti.

When you look at recent figures, they show that maintenance of the separation of religion and state causes tensions in Turkish society.

Když se podíváme na nejnovější údaje, vidíme, že udržování náboženství odděleného od státu způsobuje v turecké společnosti napětí.

Indeed, the generation and maintenance of a culture of service to citizens lies at the very heart of the principle of good administration.

Vytváření a udržování dobré úrovně služeb pro občany představuje vlastní podstatu zásady řádné správy.

maintenance {podstatné jméno} (také: preservation)

udržení {stř}

Protection of the soil is essential for the maintenance of our natural heritage and raw materials.

Ochrana půdy je nezbytná pro udržení našeho přírodního bohatství a surovin.

The costs of a task that is to be undertaken by the state, namely the maintenance of public safety, cannot simply be passed on like this.

Náklady, které má přebírat stát - totiž náklady na udržení veřejné bezpečnosti - nelze tímto způsobem přenášet.

The contribution which an organized and living Europe can bring to civilization is indispensable to the maintenance of peaceful relations.

Přínos, kterým organizovaná a živá Evropa může přispět civilizaci, je nezbytný pro udržení mírových vztahů.

The issue of conservation and maintenance of our fishery stocks is a vital one in which it is very difficult to get a balance and call it right.

Otázka zachování a udržení našich populací ryb je životně důležitá a je zde velmi obtížné udržet rovnováhu a nazývat věci správným jménem.

They are unconvinced by the measures, which call on them to pay yet again for the rescue of capital profits and the maintenance of the system of exploitation.

Nepřesvědčila je opatření, která po nich žádají, aby znovu zaplatili za záchranu kapitálových zisků a za udržení systému vykořisťování.

maintenance {podstatné jméno}

Lastly, emphasis must be placed on the role of hunting and fishing in land maintenance.

A nakonec, při obhospodařování krajiny musí být dán důraz na roli myslivosti a rybářství.

maintenance {podstatné jméno} (také: dinnerware)

servis {m}

maintenance {podstatné jméno} (také: keeping, sustenance)

Postrádáš zde určité překlady? Dej nám vědět, anebo vložte svůj vlastní překlad níže.
 

Synonyma

Synonyma (anglicky) pro "maintenance":

 

Podobné překlady

Podobné překlady pro "maintenance" česky

 

Příklady použití

Příklady použití pro "maintenance" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

International recovery of child support and other forms of family maintenance (

Mezinárodní vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností (

Primarily, it aims to simplify the procedure of identifying maintenance obligations.

Především je zaměřeno na zjednodušení postupu při zjišťování vyživovací povinnosti.

I do not question the fact that the maintenance relationship arises out of family law.

Nezpochybňuji skutečnost, že vyživovací vztah vychází z rodinného práva.

The costs of maintenance must not be reduced during the economic crisis, either.

K omezování výdajů na údržbu nesmí docházet ani během hospodářské krize.

That really demonstrates the vital importance of NATO and its maintenance.

To skutečně demonstruje životně důležitý význam NATO a jeho zachování.

It provides for the use and recognition of each other's repair and maintenance facilities.

Dohoda umožní vzájemné využívání a uznávání zařízení pro opravy a údržbu.

You can file a request concerning maintenance mainly with the courts:

Žádost týkajíc se vyživovací povinnosti můžete požádat zpravidla u soudu

They look after the environment, animal wellbeing and the maintenance of biodiversity.

Tyto předpisy pečují o životní prostředí, pohodu zvířat a zachování biologické rozmanitosti.

There are regulations for checking equipment and regular maintenance intervals will be set.

Budou stanoveny předpisy pro kontrolu zařízení a pravidelnou údržbu.

• resolute maintenance and execution of the arms embargo on Somalia,

• rázné dodržování a uskutečňování zbrojního embarga vůči Somálsku

I support his view that maintenance of the existing voluntary system is the right solution.

Podporuji jeho stanovisko, že správným řešením je zachování současného dobrovolného pojištění.

Even in these times of economic crisis, we really cannot skimp on maintenance and supervision.

Ani v době hospodářské krize nemůžeme šetřit na údržbě a kontrole.

What is the situation with regard to a Europe-wide certification system for maintenance works?

Jaká je situace s ohledem na celoevropský certifikační systém pro údržbobové práce?

Maintenance obligations are personal and continuous, not to mention unilateral.

Vyživovací povinnost je osobní a průběžná, a navíc jednostranná.

Rules on maintenance obligations vary from country to country.

Pravidla týkající se vyživovací povinnosti se v jednotlivých zemích liší.

The effects of this on safety and the maintenance of quality fleets should be evaluated;

Měl by být vyhodnocen dopad těchto skutečností na bezpečnost a údržbu kvalitního strojového parku,

Yes to solidarity, but yes also to the maintenance of social structures.

Ano solidaritě, ale rovněž ano zachování sociálních struktur.

I would argue, however, that, taken as a whole, the maintenance relationship has a mixed character.

Ale zastávám názor, že jako celek má vyživovací vztah smíšenou povahu.

You replied in part to the first concern expressed, which is the maintenance of relative stability.

Částečně jste odpověděl na první z nich, kterým je zachování relativní stability.

This treatment does not necessarily apply to support or maintenance grants and loans.

Pozor – to se ne vždy vztahuje na podporu nebo příspěvky na uhrazení životních nákladů a na půjčky.
 

Výsledky z fóra

"maintenance" na fóru

 

Navrhni nový překlad z angličtiny do češtiny

Znáš anglické slovo, které by v anglicko-českém slovníku rozhodně nemělo chybět? Máš přehled například o českém slangu? Sdílej svoje znalosti s ostatními jazykovými nadšenci a přidej do slovníku nové anglicko-české heslo.

anglickyanglicky

Nejnovější návrhy slov od uživatelů: opravář vagónů, rozpětí křádel, epicentr, rukopis, těžko loupatelné ovoce

Podobná slova

Více v česko-anglickém slovníku.